Friday, December 23, 2011

Publish Post

Monday, August 8, 2011

MODEL PENGAJARANKonsep Model
1.        Ragam, cara, fesyen, jenis dan reka bentuk tertentu sesuatu barang yang dikeluarkan.
2.        Barang tiruan yang sama bentuk dan rupanya yang asal tetapi lebih kecil.
3.        Peragawan @ peragawati.
4.        Seseorang atau sesuatu yang dijadikan contoh (untuk ditiru @ diteladani).

Konsep Pengajaran
Adalah satu proses di mana kegiatan-kegiatan disusun untuk membawa perubahan tingkah laku pada diri murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Ciri-ciri Pengajaran
1.    Merancang
2.    Menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran.
3.    Memilih strategi pengajaran.
4.    Menetapkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
5.    Menilai kabarkesanan sesuatu pengajaran.
6.    Pengajaran berkait rapat dengan pembelajaran.
Konsep Pembelajaran
Diertikan sebagai satu proses perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat pengalaman atau latihan yang berulang.
Proses P&P dikatakan berkesan jika murid-murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang di ajar oleh guru dengan sepenuhnya,

Model Pemprosesan Maklumat.
*            Telah dikemukakan oleh Robert M.Gagne.
*            Merupakan satu teori bagaimana manusia memperolehi maklumat dalam proses P&P.
*          Mengikut teori ini, rangsangan-rangsangan daripada persekitaran luaran akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia.
*            Maklumat-maklumat yang diterima ini akan ditafsirkan dalam stor ingatan jangka pendek dalam otak manusia.
*            Selepas ditafsirkan, maklumat ini akan dihantar ke stor ingatan jangka masa panjang dalam otak manusia.
*            Daripada stor ingatan jangka panjang, maklumat ini akan dihantar ke pergerakan tindak balas melalui sistem saraf dalam badan manusia.
*            Terdapat 2 kompenen dalam model ini iaitu :
ü   Ekspositori.
ü   Inkuiri.

Ekspositori

*            Bermaksud penerangan yang jelas dan terperinci.
*            Dalam ekspositori, peranan guru adalah sebagai penyampai maklumat atau isi kandungan pelajaran secara langsung kepada murid-murid dalam bilik darjah.
*            Pengajaran ekspositori berasaskan cara penyampaian pengajaran guru melalui kaedah-kaedah penerangan, bercerita dan demonstrasi.
*            Dalam proses ini, guru akan memberi penerangan terlebih dahulu. Murid-murid mendengar dengan teliti sehingga mereka memehami dan mengingatinya atau merekodkan isi-isi penting dalam buku latihan mereka.
*            Guru boleh menggunakan pengajaran ini untuk menerangkan konsep, fakta, hukum, prinsip atau teorem-teorem matematik.
*            Beberapa contoh cara penyampaian bahan pengajaran guru dengan menggunakan ekspositori ialah seperti berikut :
*            Merancang dan menginterpretasikan serta menghurai idea-idea dan konsep dalambuku teks.
*            Menerangkan sambil mendemonstrasikan cara-cara dan mmelukis dan membina bentuk-bentuk geometri.
*            Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarkan kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari.
*            Menerangkan sesuatu konsep dengan menggunakan alat bantu mengajar.
Inkuiri

*            Pendekatan ini berasaskan konsep penyelesaian masalah megikut langkah-langkah yang logikal dan sistematik.
*            Inkuiri didefinasikan sebagai satu peroses mencari ilmu pengetahuan atau kebenaran melalui proses menyoal.
*      Manusia biasanya akan membuat pemikiran inkuiri daripada lahir hingga mati.
*            Langkah-langkah dalam pendekatan inkuiri ialah seperti berikut :
ü   Menyenaraikan satu masalah pembelajaran
ü   Membentuk satu hipotesis mengenai masalah pembelajaran tersebut.
ü   Mengumpul data dari pelbagai sumber elektonik dan bukan elektonik.
ü   Menilai semula bukti mengenai masalah tersebut secara terperinci.
ü   Membentuk satu kesimpulan terhadapa masalah pembelajaran tersebut.
ü   Pendekatan ini berujuan untuk menolong murid-murd membuat penaakulan supaya mereka menjadi lebih cekap dalam menanya soalan, membina konsep, membuat hipotesis serta menilainya.

Sunday, July 24, 2011

TEORI KOGNITIF DAN KONSTRUKTIVISME

Thursday, July 21, 2011

Sejarah Teori Pembelajaran Kognitif

Teori Pembelajaran tingkah laku yang diutarakan oleh mazhab behavioris tidak dapat digunakan untuk menerangkan semua jenis pembelajaran yang berlaku dalam situasi yang berlainan. Umpamanya, walaupun kita kerap menggunakan telefon untuk menelefon kawan, kita sentiasa perlu merujuk buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor. Sukar bagi kita untuk mengingati nombor yang kurang memberi makna dalam hidup kita. Walaubagaimanapun, kita sentiasa mengingati peristiwa yang telah kita alami suatu masa dahulu. Ini kerana peristiwa itu merupakan suatu pengalaman yang bermakna kepada kita.
Sehubungan dengan itu, mazhab kognitif (juga disebut mazhab Gestalt) menyarankan bahawa pembelajaran berlaku apabila kita cuba mencari maksud berkaitan dengan sesuatu perkara. Gestalt adalah perkataan German yang bermaksud “bentuk, pola, konfigurasi atau keseluruhan yang tersusun”. Beberapa orang ahli psikologi pada masa awal kurun ini telah membuat kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan kita dalam pembelajaran. Oleh itu, teori pembelajaran kognitif juga dikenali sebagai teori Gestalt.
Kita menggunakan pemikiran dan otak untuk belajar. Di samping itu, kepercayaan , harapan dan perasaan juga mempengaruhi pembelajaran kita. Dalam situasi bilik darjah murid belajar dengan memperolehi dan mengelolakan pengetahuan. Murid sentiasa mengelolakan pengalaman yang sedia ada untuk membina struktur kognitif supaya memperolehipengetahuan yang baru. Setiap kali murid belajar mereka akan mengelolakan dan menyimpan pengalaman dalam ingatan. Bahkan mereka akan menghayati maksud perkara yang baru mereka pelajari. Pengalaman yang bertindih juga dapat membantu murid menyelesaikan sesuatu masalah yang mereka hadapi.
Mengikut mazhab Gestalt, manusia mempunyai struktur kognitif dan apabila seseorang belajar dia akan menyusun segala maklumat dalam ingatannya. Mazhab kognitif berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola dan menyusun serta mengeluarkan semula segala pengalaman untuk membolehkannya memerhati pertalian di antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi. Mengikut pandangan kognitif, proses pembelajaran dapat disifatkan sebagai pengumpulan, penyusunan dan penggunaan pengetahuan yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah. Pembelajaran kognitif melibatkan dua proses mental yang disebut pengamatan dan penguasaan konsep(penanggapan)
Teori kognitif juga menganggap pembelajaran sebagai sati proses yang aktif. Setiap pelajar mempunyai kebolehan mental untuk mengelola, menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalamannya untuk memperoleh maksud baru dalam pembelajaran lanjutan atau untuk menyelesaikan masalah. Seseorang itu tidak belajar secara positif hanya melalui kaedah cuba ralat dalam persekitaran. Murid boleh memilih, membuat keputusan, mempraktik dan mencuba untuk mencapai sesuatu matlamat. Oleh itu, pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada sentiasa menentukan apa yang akan dipelajari, diingati atau dilupakan.

Sunday, July 17, 2011

LATIHAN
Apakah Implikasi Teori Pembelajaran Sosial Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran


TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL
Albert Bandura

Pelopor teori pembelajaran sosial ialah Albert Bandura. Beliau merupakan ahli psikologi
kelahiran Kanada dan berkhidmat di Universiti Stanford mulai tahun 1953 hingga
sekarang. Teori Pembelajaran Sosial dikenali juga sebagai teori pembelajaran peniruan
dan juga sebagai pembelajaran pemerhatian atau modeling menekankan faktor sosial
di mana manusia berfikir dan bertingkahlaku melalui pemerhatian dan meniru
tingkahlaku yang menghasilkan ganjaran.

Pembelajaran sosial menurut Albert Bandura melibatkan hubungan pengaruh tiga unsur
iaitu persekitaran, individu (kognitif) dan tingkah laku.( Ormrod, 2008)

Bandura mengemukakan model determinisme timbal balik yang mengandungi tiga faktor
utama, iaitu perlakuan, individu (kognisi) dan persekitaran . Faktor-faktor
tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi pembelajaran. Bandura
berpendapat bahawa perlakuan seseorang adalah hasil interaksi antara faktor dalam diri
Individu, Persekitaran Tingkah Laku dan juga persekitaran.

Melalui satu kajian ke atas kesan perlakuan kanak-kanak apabila mereka menonton
video tentang orang dewasa, Bandura mendapati bahawa kanak-kanak akan meniru
perlakuan orang dewasa tersebut. Kajian yang dinamakan kajian Patung Bobo
memperlihatkan bagaimana kanak-kanak yang melihat perlakuan ganas orang dewasa
memukul patung Bobo bertindak serupa apabila diberi peneguhan. Mengikut Bandura,
apabila tingkah laku seseorang itu ditiru, orang yang ditiru itu secara spontan menjadi
model kepada si peniru. Kesimpulan daripada kajian yang dilakukan oleh Bandura
mendapati kanak-kanak suka meniru tingkah laku yang diperhatikan terutama tingkah
laku yang mendapat peneguhan.

Menurut teori ini, terdapat beberapa cara peniruan yang boleh dilakukan iaitu :
1. Peniruan secara langsung
Peniruan secara langsung terjadi apabila seseorang melihat orang lain (model)
melakukan sesuatu dan meniru kelakuan itu.
Contohnya apabila guru menunjukkan cara menendang bola, pelajar akan menirunya
secara langsung.
2. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan
Peniruan sekat lakuan ialah peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu
tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain.
Contohnya murid boleh meniru kawan mereka bersorak di padang tetapi tidak boleh
meniru kawan mereka bersorak di dalam bilik darjah.
Peniruan tak sekat lakuan pula melibatkan tindakan yang boleh dilakukan dalam semua
situasi. Contohnya pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.
3. Peniruan Elisitasi
Peniruan ini melibatkan emosi dan keinginan.Dalam proses elitasi seseorang akan terus
lakukan apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara melakukan
tingkahlaku tersebut. Contohnya timbul keinginan di hati Kamal untuk membantu
bapanya membasuh kereta setelah melihat Badrul membantu bapanya membasuh
kereta.

Langkah-Langkah Pembelajaran Peniruan


1.Tumpuan Perhatian
Individu menumpukan perhatian dan memerhatikan perlakuan model berulang kali.
2.Penyimpanan dalam Ingatan
Langkah-langkah perlakuan model akan disimpan dalam ingatan oleh pelajar. Pemerhatian
perlu disimpan dan dikekalkan dalam ingatan dan akan berlakunya proses mengenkod,
menyimpan dan mendekod.
3.Pengeluaran
Maklumat, tingkahlaku dan kemahiran yang disimpan dikeluarkan dalam bentuk
perlakuan. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan
motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat.
4.Motivasi dan Peneguhan
Sekiranya Individu berasa seronok dan mendapat peneguhan daripada orang lain, maka
tingkahlaku itu akan diulangi dan dikukuhkan

Model dalam teori Pembelajaran Sosial Bandura dapat dibahagikan kepada dua jenis
iaitu :
1. Model Sebenar / Model hidup
Model ini merujuk kepada model sebenar atau model langsung seperti tingkah laku
manusia, haiwan atau objek yang ditiru.
2. Model simbolik
Model simbolik merujuk kepada langkah kerja atau prosedur.Model ini boleh dalam
bentuk bahasa atau bentuk visual (gambar, carta aliran, gambar rajah).Termasuk dalam
kategori ini ialah watak dalam cerita, tokoh sejarah serta tingkah laku watak – watak
yang ditonton dan didengar melalui media dan televisyen.

Monday, July 11, 2011

TEORI PEMBELAJARAN


Satu lagi alat yang boleh digunakan untuk memahami proses pengajaran dan
pembelajaran dengan lebih mendalam adalah melalui teori. Teori boleh diertikan
sebagai satu set prinsip dan definisi (Kerlinger, 1986, as cited in Noriati, Boon &
Sharifah Fakhriah, 2009). Sehubungan dengan itu, dengan berbekalkan fahaman yang
mendalam tentang satu-satu teori, maka individu mampu menghasilkan satu cara
penyelesaian yang baru yang kreatif dan berinovasi semasa menghadapi masalah
sesuatu fenomena.

Seperti yang telah anda ketahui, pembelajaran adalah merupakan satu proses yang
melibatkan pemikiran (kognitif), emosi, pengaruh persekitaran dan pengalaman yang
akan mengakibatkan perubahan tingkah laku, pengetahuan, kemahiran, nilai dan
pandangan seseorang individu (Ormrod, 1995). Dengan erti kata lain, pembelajaran
sebenarnya ialah satu proses yang memberi tumpuan kepada ‘belajar’ yang mampu
membawa perubahan menyeluruh kepada seseorang individu.

Oleh itu, bagaimana kita boleh mengaitkan teori dengan pembelajaran? Bagaimana
pula teori pembelajaran boleh membantu kita sebagai individu atau sebagai guru,
khasnya? Sebenarnya, teori pembelajaran ialah penjelasan tentang cara manusia dan haiwan
belajar (Noriati, Boon & Sharifah Fakhriah, 2009). Teori pembelajaran berusaha untuk
menjelaskan cara manusia belajar dan memberi cadangan cara menyelesaikan masalah
pembelajaran. Di samping itu, ahli-ahli psikologi pendidikan telah mengkaji bagaimana
pembelajaran berlaku dan menghasilkan beberapa teori.


Pendekatan Behavioris memberi tumpuan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan
(secara nyata atau tidak nyata) dan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut. Teori
ini diwakili dengan perkataan Rangsangan- Gerak balas (R-G).

Beberapa tanggapan ahli-ahli behavioris termasuklah :-
i. Sebahagian besar daripada tingkah laku manusia dipengaruhi oleh rangsangan
(R) dari persekitaran,
ii. Pembelajaran ialah hasil dari kejadian yang boleh diperhatikan
iii. Pembelajaran melibatkan perubahan tingkah laku
iv. Pembelajaran akan berlaku apabila rangsangan dan tindak balas berlaku dalam
masa yang dekat
v. Proses mental diabaikan dalam bilik darjah behavioris
vi. Prinsip pembelajaran adalah sama merentas semua spesis.

Antara contoh teori pembelajaran behavioris yang boleh diperhatikan ialah
i. loceng yang berbunyi di sekolah untuk menandakan pertukaran waktu, rehat
atau balik.
ii. cara murid mengumpul buku latihan selepas dilatih oleh guru
iii. individu yang fobia selepas mengalami sesuatu kejadian yang menakutkan
iv. sitcom televisyen yang menyebabkan penonton ketawa walaupun tidak lucu.Konsep-konsep penting dalam Pelaziman Klasik

Rangsangan
Rangsangan nuetral: Semua objek, perkara atau peristiwa yang tidak ada hubungan
langsung dengan diri kita, oleh itu tiada respon dari kita.

Rangsangan semulajadi: Semua objek,perkara atau peristiwa yang ada hubungan
semula jadi, maka respon semula jadi akan diberikan

Rangsangan terlazim: Rangsangan yang terhasil apabila rangsangan nuetral
digabungkan dengan rangsangan semulajadi untuk menghasilkan gerakbalas yang
serupa dengan rangasangan semulajadi Gerak balas

Gerakbalas semulajadi (juga dikenali sebagai gerakbalas pantulan): dimiliki oleh
semua organisma yang mempunyai siatem saraf. Contoh, air liur yang meleleh apabila
melihat makanan yang enak, kelipan mata apabila terdapat gangguan.

Gerakbalas terlazim: Gerakbalas yang berlaku hasil dari rangsangan terlazim

Teori Pavlov


Bagi Pavlov, minda manusia adalah seperti ‘kotak hitam’ yang tidak boleh dibuka; yang
hanya boleh kita perhatikan ialah rangsangan yang masuk dan gerak balas atau
respons yang keluar sebagai reaksi kepada rangsangan.
Pelaziman klasik (classical conditioning) ialah sejenis pembelajaran yang berlaku
apabila organism dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral
dengan rangsangan semulajadi. Pavlov melakukan eksperimen dengan anjingnya.


Terdapat 3 tingkahlaku yang boleh dikaitkan dengan Teori Pelaziman Klasik.

Penghapusan (extinction)
Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim (conditioned stimulus) diberikan
berulang kali tanpa rangsangan semula jadi (unconditioned stimulus). Dalam erti kata
ujikaji di atas, loceng dibunyikan tanpa makanan. Penghapusan melibatkan proses
melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semulajadi.
Contohnya perasaan takut terhadap guru mata pelajaran dan guru matematik boleh
dikurangkan sekiranya pelajar tersebut mendapat guru matematik yang memahami
kelemahannya, pandai menggunakan strategi dan kaedah P& P yang sesuai.

Generalisasi
Generalisasi berlaku apabila organism mengaitkan rangsangan terlazim dengan bunyibunyi
lain yang seakan-akan serupa. Contohnya, anjing akan tetap melelehkan air liur
sekiranya anjing tersebut mendengar bunyi wisel yang hampir sama dengan bunyi
loceng. Hal ini kerana telah berlaku pemindahan pembelajaran (Noriati, Boon &
Sharifah Fakhriah, 2009). Ini juga bermakna, pelajar yang takut kepada guru matematik
yang tegas, juga akan menjadi mempunyai fobia terhadap matematik dan pelajaran
matematik

Diskriminasi
Diskriminasi berlaku apabila organisma hanya member respons atau gerak balas
tertentu sahaja. Contohnya, anjing tidak akan member gerakbalas kepada bunyi lain
selain dari bunyi loceng. Bunyi-bunyi lain selain dari bunyi loceng ialah rangsangan
neutral.


Berdasarkan ini, Thorndike telah memperkenalkan Tiga Hukum Pembelajaran.

1. Hukum Kesan:
Sesuatu gerak balas yang dikuti dengan kesan yang menyeronokkan dan
memuaskan akan menyebabkan gerak balas tersebut diulang. Namun, sekiranya
berlaku kesan yang tidak memuaskan, maka gerak balas tidak akan diulangkan.
Dengan kata lain, Hukum Kesan mengatakan guru hendaklah menyediakan
suasana pembelajaran yang dapat membawa kepada rasa berjaya. Sekiranya guru
tidak kedekut dengan pujian, pelajar akan berasa puas hati dan gembira.

2. Hukum Latihan
Hukum Latihan menegaskan bahawa manusia belajar melalui proses membuat dan
mengulang dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak dipelajari atau
diulangi. Oleh itu, hubungan R-G yang positif boleh diperkukuhkan sekiranya dibuat
berulang kali. Sebaliknya, hubungan R-G akan menjadi lemah jika tidak diulangi.
Dalam situasi bilik darjah pula, hukum ini menggalakkan guru-guru memberi latihan
dalam perlbagai bentuk, latihtubi dan mengaplikasikan kemahiran dengan lebih
kerap

3. Hukum Kesediaan
Hukum ini memberi perhatian kepada kesediaan organisma dari segi kognitif
(pengetahuan lepas), afektif (perasaan, kecenderungan dan minat) dan psikomotor
(fizikal). Bagi Thorndike, sekiranya tiada persediaan yang mencukupi akan
membawa kepada kekecewaan.
Contohnya,
Pelajar bersedia, guru bimbing dengan baik → kesan positif pada pelajar,
pembelajaran berlaku
Pelajar bersedia, tiada bimbingan dari sesiapa → kesan negatif pada pelajar,
pembelajaran tidak berjaya
Pelajar belum bersedia, dipaksa untuk belajar → kesan mengecewakan,
pembelajaran tidak berjaya.

Oleh itu, mengikut hukum ini, guru perlu memastikan pelajar ada kesediaan yang
diperlukan untuk memulakan sesuatu topik atau aktiviti pembelajaran. Pelajar
boleh mengikuti pembelajaran dengan baik dan akan mencapai kejayaan sekiranya
perkara yang dipelajari selaras dengan keupayaan mereka.

Friday, July 1, 2011

Konsep Pengajaran Dan Pembelajaran

Konsep Pengajaran Dan Pembelajaran


1. Apakah yang anda faham tentang pengajaran dan pembelajaran ? Senaraikan beberapa
aspek penting dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran.
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________

2. Sebagai seorang guru, bagaimana anda menunjukkan contoh aktiviti dalam pengajaran
yang melibatkan aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan
penilaian? Jelaskannya dalam bentuk peta konsep / peta minda dan simpan dalam
portfolio anda.

3. Anda telah mempelajari beberapa prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ewell
(1997). Sila jawab soalan berikut :
1.Terangkan dengan ringkas dua contoh aktiviti pengalaman langsung dan faedahnya.
a) Aktiviti : _____________________________________________________
Faedah : _____________________________________________________
_____________________________________________________
b) Aktiviti : ______________________________________________________
Faedah : ______________________________________________________

4. Senaraikan 5 contoh aktiviti pembelajaran aktif yang boleh dilaksanakan
dalam pengajaran dan pembelajaran.
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________
e) ___________________________________________________________


KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KONSEP PENGAJARAN
Pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan
yang meliputi aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan
penilaian. Secara ringkas, pengajaran merupakan proses untuk menyampai dan
menyumbang idea-idea serta memudahcara pembinaan ilmu, menentukan standard
dan menggalakkan kreativiti, membantu seseorang pelajar untuk belajar dan mencabar
pelajar ke arah pencapaian potensi optimum.

Pengajaran boleh dihuraikan sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan
pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Faktor
terpenting dalam pengajaran ialah guru perlu menilai keperluan–keperluan
pembelajaran yang spesifik dan mengaplikasi strategi-strategi serta aktiviti-aktiviti yang
sesuai untuk pelajar.

Pengajaran sebagai organisasi yang dirancang dan diolah oleh guru untuk
meyampaikan pemahaman tentang maklumat atau pengetahuan tertentu kepada
pelajarnya dalam suasana yang dipanggil bilik darjah (Arbak 1985).
Manakala bagi Ee Ah Meng (1989) menyatakan bahawa pengajaran sebagai satu sains
iaitu sistem aktiviti-aktiviti yang ditujukan kepada murid-murid dengan bertujuan
membawa perubahan tingkah laku dikalangan mereka.

Sharifah Alwiah (1983) menganggap pengajaran sebagai aktiviti atau proses kerana
apabila mengajar, aktiviti seperti menyoal, menerangkan, mendengar, menggalakkan
sesuatu, dan berbagai-bagai aktiviti lain akan berlaku. Sharifah Alwiah juga
menganggap pengajaran sebagai suatu proses komunikasi walaupun tidak semua
aktiviti pengajaran merupakan komunikasi antara guru dengan pelajar.

Yaxley (1991) berpendapat, pengajaran merupakan satu tindakan yang bertujuan untuk
membawa perubahan dari segi kepercayaan, nilai dan makna. Yaxley juga melihat
pengajaran sebagai aktiviti intelek yang melibatkan pemikiran, perasaan dan penilaian.
Secara ringkasnya pengajaran ialah
(a) menyatakan kesanggupan untuk mencari ilmu sepanjang hayat
(b) menghormati kanak-kanak dan remaja
(c) berkongsi pengetahuan
(d) membimbing, mengarah, membantu, menyubur dan merancang
(e) menetapkan matlamat untuk diri sendiri dan murid
(f) menghadapi cabaran diri dan profesional
(g) menyalurkan budaya dan nilai nasional

KONSEP PEMBELAJARAN
Apa pula yang dimaksudkan dengan konsep pembelajaran? Mari kita lihat definisi
pembelajaran.
Slavin (2005) mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan dalam seseorang
individu akibat daripada pengalaman. Manusia mula belajar sejak ia dilahirkan dan
semua pembelajaran ini berkait rapat dengan pengalaman.

Mengikut Hill (2002) pembelajaran berlaku apabila pengalaman menyebabkan suatu
perubahan yang agak kekal dalam pengetahuan atau tingkah laku seseorang.
Perubahan ini mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, untuk lebih baik atau lebih
buruk, betul atau salah dan sedar atau tidak sedar.

Pembelajaran adalah proses atau kegiatan belajar (Teuku Iskandar, 1986) yang berlaku
dalam pelbagai bentuk (Schunk, 1991). Menurut Schunk, pembelajaran melibatkan
pemerolehan dan pengubahsuaian pengetahuan, kemahiran, strategi, kepercayaan dan
tingkah laku.

Pembelajaran juga merupakan perubahan tingkah laku atau kebolehan untuk
menunjukkan perlakuan yang dikehendaki hasil daripada latihan ataupun pelbagai
bentuk pengalaman (Evans & Brueckner, 1990; Gagne, 1985).

Bagi Gagne, pembelajaran merupakan perubahan dari segi kecenderungan atau
kemampuan seseorang yang diperoleh dalam masa yang panjang dan bukannya
dikuasai secara mudah mengikut proses pertumbuhan seseorang.

Ahli psikologi mempunyai pandangan yang berbeza mengenai pembelajaran. Ahli
teoris behaviorisme menegaskan bahawa pembelajaran merujuk perubahan tingkah
laku yang dapat diperhatikan. Pendukung teori kognitif pula menekankan tentang
proses mental yang terlibat semasa pembelajaran berlaku tetapi tidak dapat
diperhatikan.

PRINSIP – PRINSIP PEMBELAJARAN EWELL (1997)
Ewell (1997) telah membentuk satu model yang menggambarkan prinsip-prinsip
pembelajaran dan ini mempengaruhi penguasaan pengetahuan, perkembangan
kemahiran dan kompetensi apabila diaplikasikan di dalam bilik darjah.

1. Penglibatan Aktif
Mengikut Ewell (1997) ’’the learner is not 'receptable’ of knowledge, but rather creates
his or her learning actively and uniquely’’
Dalam hal ini pelajar perlu membina pengetahuan dengan melibatkan diri secara aktif
dalam pengajaran guru kerana pengetahuan tidak disampaikan secara langsung kepada
mereka. Bruner (1961) telah mencadangkan pelajar melibatkan diri secara aktif dengan
bahan pembelajaran supaya dapat kembali mengingat maklumat yang diperlukan.Mayer
(2004) mencadangkan pelajar harus aktif secara kognitif. Pelajar yang terlibat dengan
aktif dalam proses pembelajaran mampu menyelesaikan masalah, mengemukakan
cadangan, memberikan pengertian baru kepada sesuatu topik,dan berkebolehan untuk
menghubung kait apa yang telah dipelajari kepada konteks yang baru ( Ewell 1997)

2. Perkaitan dan Corak
Mengikut Ewell (1997) “involves actively creating linkages among concepts, skill
elements,people and experiances” (p.7) Prinsip ini menerangkan bagaimana pelajar
mempunyai peluang membina, menentu, menguji dan membina corak serta
perkaitannya daripada situasi pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat
mewujudkan suasana yang bermakna terhadap aktiviti pembelajaran yang mempunyai
kaitan dan bentuk yang tertentu. Mengikut Woolfolk (2004), pelajar membuat perkaitan
dengan pengetahuan sedia ada dan pelajar juga membuat perkaitan tentang bagaimana
maklumat boleh digunakan pada masa hadapan.

3. Pembelajaran Informal
Pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah sahaja ataupun pada waktu
pengajaran tetapi boleh berlaku di mana–mana sahaja serta pada bila-bila masa.
Pembelajaran informal membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan di luar bilik
darjah melalui interaksi dengan persekitaran. Sebagai contoh program lawatan sambil
belajar dapat memberi peluang kepada pelajar belajar sesuatu yang baru.
Pembelajaran informal merupakan pembelajaran implisit iaitu pengetahuan diperoleh
akibat interaksi secara langsung atau melalui pelbagai cara daripada rakan sebaya,
orang yang lebih dewasa atau persekitaran.

4. Pengalaman Langsung
Melalui pengalaman langsung, pelajar diberikan peluang untuk menguasai pengetahuan
dan kemahiran dengan memerhati secara lansung objek atau fenomena yang ingin
dikaji. Aktiviti seperti ini membantu pelajar membentuk pemahaman terhadap apa-apa
yang dipelajari. Pengalaman langsung dalam konteks yang sebenarnya amat
diperlukan supaya dapat mengubah tanggapan atau andaian yang salah tentang
sesuatu. Pelajar dapat menemukan dan meneroka serta mengalaminya sendiri dan
bukannya melalui pembacaan, pendengaran atau maklumat dari orang lain.

5. Situasi Mendesak.
Prinsip pembelajaran jenis ini mengandaikan bahawa pembelajaran optimum
berkemungkinan boleh berlaku sekiranya seseorang berhadapan dengan masalah yang
memerlukan penyelesaian tertentu. Sekiranya pengajaran adalah dalam situasi yang
mendesak dengan pengalaman secara langsung dengan sesuatu yang benar-benar
berlaku, maka pembelajaran tersebut akan lebih mencabar dan menarik bagi pelajar
tersebut. Hal ini berlaku disebabkan terdapat satu keseimbangan antara cabaran
dengan peluang dalam mana-mana situasi pembelajaran. Jika pelajar menghadapi satu
situasi yang kompleks, ini akan memotivasikannya untuk mencari jalan penyelesaian.

6. Maklum Balas Berterusan
Maklum balas merupakan maklumat yang diberikan kepada individu tentang kesesuaian
tindakan serta respon mereka. Maklum balas yang berkesan harus bersandarkan
kepada analisis yang tepat tentang prestasi pelajar dan perlu dilakukan serta merta
supaya pelajar tidak melakukan kesilapan. Pelajar boleh mendapatkan maklum balas
daripada guru dan rakan-rakannya tentang prestasinya

7. Sesuatu yang menyeronokkan.
Pembelajaran perlu merupakan sesuatu yang menyeronokkan. Menurut Ewell (1997)
maklum balas serta pembelajaran berkesan berlaku jika pelajar berada dalam
persekitaran yang menyeronokkan, iaitu interaksi peribadi dan sokongan padu daripada
guru secara peribadi. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan merangkumi
konteks budaya dan interpersonal menyediakan banyak peluang interaksi sosial dan
pembelajaran.

8. Refleksi
Refleksi ialah proses memikir atau merenung kembali pengalaman dan implikasinya
terhadap diri kita. Ia merupakan satu usaha bermakna untuk menjiwai proses
pengajaran dan pembelajaran,membantu mengimbangkan kepercayaan kita dengan
keperluan pelajar (Noraiti, Boon & Sharifah, 2009) Pelajar dapat mengawal
pembelajaran mereka serta dapat meningkatkan kemahiran penilaian kendiri dan untuk
melihat semula apa yang telah dibuat dan yang perlu dibaiki.

JENIS-JENIS PEMBELAJARAN

Sekarang mari kita melihat pula jenis-jenis pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne
(1985). Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai ”a change in human disposition or
capability, which persist over period of time and which is not simply ascribe to processes
of growth”.

Dalam bukunya, Gagne (1985) telah mencadangkan lima jenis pembelajaran utama
yang mana setiap satunya memerlukan cara pengajaran yang berbeza. Kelima-lima
jenis pembelajaran tersebut ialah :

1. Kemahiran intelek
Kemahiran intelek merujuk kepada pengetahuan ’procedural ’ seseorang individu.
Gagne (1985) telah menganalisis satu episod pembelajaran yang terdiri daripada
pelajar, suatu situasi rangsangan yang merupakan episod-episod yang merangsang
deria pelajar dan satu tindakan atau respons yang terhasil akibat rangsangan.
Antara kategori kemahiran intelek yang dikemukakan oleh Gagne ialah :
a) Pembelajaran Isyarat - dimana individu bertindak balas terhadap terhadap
sesuatu signal.
b) Pembelajaran Hukum - melibatkan gabungan dua atau lebih konsep yang
berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian.Melalui pembelajaran ini, pelajar
dapat menerangkan konsep, menggunakan rumus,prinsip dan membuat
generalisasi.
c) Pembelajaran Konsep - iaitu kebolehan untuk mengklafikasikan objek dan
peristiwa mengikut ciri-ciri tertentu.
d) Pembelajaran Diskriminasi - belajar membezakan benda mengikut ciri tertentu,
untuk memudahkan proses mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan.
e) Penyelesaian Masalah - pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip,
rumus, generalisasi, konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah
dalam sesuatu situasi baru.
f) Rantaian – satu rantaian dua atau lebih perkaitan rangsangan – respons
dikuasai
g) Asosiasi Verbal – satu pembelajaran rantaian berbentuk verbal

Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugasan menunjukkan pembelajaran berlaku
secara berperingkat (hierarchy) iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada
peringkat paling kompleks.Perkara penting dalam hierarki ini ialah mengenal pasti
prasyarat yang harus disempurnakan untuk memudahkan cara pembelajaran pada
setiap peringkat.

2. Maklumat Verbal
Pembelajaran jenis ini merujuk kepada kebolehan seseorang mengungkap sesuatu
peristiwa atau fakta sama ada secara lisan atau tulisan.Untuk membolehkan seseorang
individu dapat melakukan sedemikian, dia perlu mempunyai kemahiran intelek dalam
mengungkap atau menyebut sesuatu pernyataan, konsep,prinsip-prinsip atau prosedur.